Voorbereiden op visitatie

Alle woningcorporaties die lid zijn van Aedes dienen zich eens in de vier jaar door een visitatiebureau te laten beoordelen. Tijdens een visitatie worden de maatschappelijke prestaties onder de loep genomen. Visitaties zijn waardevol omdat ze harde uitspraken opleveren over het maatschappelijk presteren van een corporatie. Maken ze de eigen ambities en doelen waar? In welke mate lossen ze de lokale volkshuisvestelijke problemen op? Hebben ze het toezicht op hun eigen functioneren goed geregeld? Besteden ze hun geld goed, of potten ze het op? Hoe denken huurders over hun prestaties? Die vragen worden tijdens het visitatieproces beantwoordt en verwoord in een openbaar visitatierapport.

Kansen voor huurdersorganisatie

Tijdens een visitatie spreekt de visitatiecommissie uitvoerig met een vertegenwoordiging van huurders. Voor huurdersorganisaties is het dus erg belangrijk om actief deel te nemen aan het visitatieproces. Een visitatie biedt waardevolle kansen om uw verhuurder ‘scherp’ te houden en om te investeren in een volwassen relatie, waarbij u zich een gesprekspartner toont met kennis van zaken.

Om u goed voor te bereiden op deze visitatie heeft het Woonbond Kennis- en Adviescentrum twee producten ontwikkeld: een cursus van 1 dagdeel en een scholings- en adviestraject van 2 dagdelen

Voorbereiden visitatie

In deze cursus maakt u kennis met het proces en de methodiek van visitatie. Hierdoor krijgt u scherp zicht op uw rol en kunt u zich goed voorbereiden  op het gesprek met de visitatiecommissie. Aan het eind van deze scholingsbijeenkomst:

  • Weet u wat visitatie inhoudt en waarom uw inbreng daarin belangrijk is.
  • Weet u hoe het proces van visitatie verloopt, welke partijen erbij betrokken zijn en wat uw rol is.
  • Heeft u kennis van de gebruikte -onlangs vernieuwde- visitatiemethodiek (Methodiek Maatschappelijke Visitatie versie 5.0)
  • Heeft u nagedacht over de punten die u wilt voorbereiden voorafgaand aan het visitatiegesprek.

Kosten: € 825 voor huurdersorganisaties die lid zijn van de Woonbond (niet-lid: € 1.067), inclusief voorbereiding, reistijd en uitvoering.

Voorbereiden èn vervolgen

Voor huurdersorganisaties die zich ook intensief bezig willen houden met de uitkomsten van de visitatie, bieden wij een scholings- en adviestraject van twee dagdelen. Naast de scholingsbijeenkomst ter voorbereiding op de visitatie, geven wij u advies over de kansen die er liggen om naar aanleiding van de visitatie de positie van huurders te verbeteren.  In de tweede bijeenkomst:

  • Bespreekt de WKA-adviseur het visitatierapport met u.
  • Komt aan de orde welke afspraken u met de corporatie kunt maken naar aanleiding van het visitatierapport.

Kosten: € 1.722 voor huurdersorganisaties die lid zijn van de Woonbond (niet-lid: € 2.295), inclusief voorbereiding, reistijd en uitvoering.


Neem voor meer informatie contact op met Miep van Diggelen