Corporatiefinanciën


Deze cursus incompany wordt in verschillende vormen aangeboden.
Voor een prijsopgave neem contact op met:E-mail: fkok@wka-centrum.nl
Telefoon: 020 551 77 47

Bijna alle onderwerpen binnen de volks-huisvesting hebben raakvlakken met het huishoudboekje van de woningcorporatie. En als dat niet op orde is, zal de corporatie eerder geneigd zijn de huren extra te verhogen of te snijden in de plannen voor onderhoud bijvoorbeeld.

Hoe beter de financiële kennis van de huurdersorganisatie, hoe beter deze in staat is de plannen van de corporaties op waarde te schatten, zeker nu de corporatie het jaarlijkse bod voor investeringen moet voorleggen aan de huurdersorganisatie en gemeente om vervolgens er gezamenlijk prestatieafspraken over te maken.

In de cursus leert u de belangrijkste cijfers uit de jaarrekening en uit de meerjarenprognose te lezen, te begrijpen en – heel belangrijk – te interpreteren.

Welke informatie haal je uit de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroom-overzicht? Het waarderen van de woning-voorraad is een belangrijk aspect daarvan. Vervolgens bespreken we een aantal finan-ciële ratio’s of normen waar de corporatie minimaal aan moet voldoen volgens de Autoriteit woningcorporaties (aW)en het Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW). U kunt daarna vrij snel de conclusie trekken hoe uw corporatie het doet: is er voldoende vet op de botten voor investeringen (nieuw-bouw, renovatie, huurmatiging). Ook de Corporatiefinanciën toezichts- of oordeelsbrief en de sinds kort ‘indicatieve bestedingsruimte woning-corporaties’ en de Lokale Monitor Wonen komen aan de orde. Een groot deel van de dag gaat over hoe u deze kennis gebruikt in de overleggen over de thema’s die u belangrijk vindt: bijvoorbeeld over betaal-baarheid en beschikbaarheid, investeringen in duurzaamheid etc.Tip aan de deelnemers: neem de meerjaren-prognose van uw corporatie mee. Deze wordt vaak niet op de website gepubliceerd, maar is wel op te vragen. Het gaat om een tot enkele a4-tjes met de belangrijkste cijfers voor de komende tien jaar.


Na afloop

  • hebt u een beeld van de jaar-rekening en de meerjaren-prognose van de corporatie
  • kent u de begrippen iCr, dSCr, LTv, solvabiliteit, indicatieve bestedingsruimte
  • hebt u nagedacht over hoe u deze kennis kunt gebruiken in het overleg


Wat hebben wij u te bieden?

Wat hebben wij u te bieden?

Cursus Agenda 2019

11 september
Wonen en Zorg in de prestatieafspraken
Regio Zuid

18 september
Huurders tussen kopers
Regio West

24 september
Financiën van woningcorporaties
Regio Noord-Oost

25 september
Vergoedingen voor huurderswerk
Utrecht

7 oktober
Werkplan en begroting
Regio West

11 oktober
Overleggen met resultaat
Regio Noord-Oost

14 oktober
3 daagse Oriëntatie Volkshuisvesting
Utrecht

23 oktober
Leefbaarheid
Regio Zuid

28 oktober
3 daagse Oriëntatie Volkshuisvesting
Utrecht

11 november
Servicekosten, hoe hoort eigenlijk?
Regio West

12 november
Servicekosten, hoe hoort eigenlijk?
Regio Noord-Oost

25 november
3 daagse Oriëntatie Volkshuisvesting
Utrecht