Zeggenschap volgens Overlegwet en Woningwet


Deze cursus incompany wordt in verschillende vormen aangeboden.
Voor een prijsopgave neem contact op met:E-mail: fkok@wka-centrum.nl
Telefoon: 020 551 77 47

Zeggenschap van huurderorganisaties is al sinds 1998 vanuit de Overlegwetgeregeld. Met het van kracht worden van de Woningwet 2015is de positie van huurdersorganisaties nog meer versterkt. Niet alleen de corporatie, maar ook de gemeente vraagt om inzet en aandacht.Dat roept de vraag op hoe u de mogelijk-heden die de wet biedt inzet om zo effectief mogelijk de zeggenschap namens de huur-ders vorm te geven.

We beginnen met de rechten vanuit de Overlegwet zijn en hoe u die in kunt zetten. Wanneer kunt u aanspraak maken op die rechten en hoever gaat uw invloed. Wanneer kunt u advies geven en wat is zo’n advies waard? De huurdersorganisatie moet haar best doen om een zo gedegen mogelijk advies te geven; de verhuurder moet dat advies serieus nemen. Toch overheerst vaak het gevoel bij huurdersorganisaties dat dat laatste niet altijd het geval is. Zeggenschap volgens Overlegwet en Woningwet

We bespreken wat de mogelijkheden zijn om daar mee om te gaan. U hebt de verhuurder niet aan een lijntje, we bespreken daarom wat u zelf kunt doen. En in het uiterste geval is nog de gang naar de geschillencommissie WOhvof naar de rechter mogelijk. Het nieuwe speelveld vanuit de Woningwet maakt het mogelijk om andere partners te zoeken om samen de verhuurder te overtui-gen van de noodzaak van bepaalde maatre-gelen. Ook een gemeente heeft belang bij betaalbaarheid van de huur. Daarnaast geeft de wet op een aantal onderwerpen de mogelijkheid om een zienswijze te geven. U leert in welke situaties dat kan en wat een zienswijze eigenlijk inhoudt.


Na afloop

  • bent u bekend met de inhoud van de Overlegwet en de moge-lijkheden van de Woningwet om zeggenschap te hebben
  • hebt u handvatten om de wettelijke regels vorm te geven in de praktijk

Wat hebben wij u te bieden?

Wat hebben wij u te bieden?

Cursus Agenda 2020